Zmiešavacie zostavy pre teplovodné podlahové vykurovanie a švédske tepelné čerpadlá Thermia

|
Podlahové vykurovanie

Systémy teplovodného podlahového vykurovania sú stále obľúbenejšie a v kombinácii so švédskymi tepelnými čerpadlami ako nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania úplný ideál.

Systémy teplovodného podlahového vykurovania patria dlhodobo medzi najžiadanejšie spôsoby vykurovania, a to nie len v bytovom sektore, ale aj v sektore komerčnom, ako sú športové ihriská, výrobné haly, skladovacie haly, autosalóny alebo administratívne budovy. Vysoká ekonomika prevádzky umocnená kombináciou s nízkoteplotnými zdrojmi vykurovania, ako sú spoločnosťou IVAR CS dodávané švédske tepelné čerpadlá THERMIA, kondenzačné kotly alebo solárne systémy z nich robia najprogresívnejší spôsob vykurovania, ktorý sa stáva stále častejšou voľbou.

Jedním ze základních a nezbytných prvků při instalaci teplovodního Jedným zo základných a nevyhnutných prvkov pri inštalácii teplovodného podlahového vykurovania, zaručujúcim 100 % funkčnosť systému, sú rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy, ktoré sú predmetom ponuky uceleného systému IVARTRIO dodávaného spoločnosťou IVAR CS. Široká ponuka rozdeľovacích a zmiešavacích zostáv je vyrábaná na plne automatizovaných výrobných linkách, kedy sú rozdeľovacie tyče ťahané z mosadzných polotovarov so špeciálnym profilom, následnou tepelnou úpravou je zabránené vnútornému pnutiu, aby sa vylúčilo riziko trhlín. Vysoká kvalita a technické vyhotovenie rozdeľovačov z nich právom robia jeden z najžiadanejších produktov v oblasti vykurovania, a to nie len pri systéme teplovodného podlahového vykurovania, ale aj pri systémoch rozvodov k vykurtovacím telesám a rozvodov sanitárnych.

POZOR! Nie každá zmiešavacia zostava je univerzálne použiteľná.

Zostavy je možné podľa použitia rozdeliť na dve základné skupiny výrobkov, a to na rozdeľovacie zostavy, skladajúce sa z rozdeľovača / zberača a zmiešavacie zostavy, skladajúce sa z rozdeľovača / zberača a zmiešavacieho modulu. Rozdeľovacie zostavy sa následne delia podľa oblasti pre použitie v bytovom alebo komerčnom sektore. V bytovom sektore sa rozdeľovacie zostavy delia podľa systému na zostavy pre rozvody teplovodného podlahového vykurovania a zostavy pre rozvody k vykurovacím telesám. Zmiešavacie zostavy sa potom rozlišujú podľa použitého zdroja vykurovania, a to na zmiešavacie zostavy pre nízkoteplotné a vysokoteplotné zdroje vykurovania a budeme sa im venovať v našom článku.

Stále ešte častou a zásadnou chybou pri rozhodovaní o vhodnom type zmiešavacej zostavy pre zaistenie požadovanej teploty vykurovacej vody v systémoch teplovodného podlahového vykurovania je nezohľadnenie typu zdroja a s ním úzko súvisiaca funkčnosť nie len zmiešavacej zostavy, ale aj celého systému teplovodného podlahového vykurovania. V prípadoch, kedy je zdrojom vykurovania vysokoteplotný zdroj s garantovaným minimálnym teplotným spádom +75 °C /+65 °C je možné použiť zmiešavacie zostavy DUALDUAL-MIX. Tieto typy zmiešavacích zostáv pracujúcich na princípe primiešavania sú však absolútne nevhodné pre nízkoteplotné zdroje vykurovania, ako sú tepelné čerpadlá alebo kondenzačné kotly. V prípadoch, kedy je použitý nízkoteplotný zdroj vykurovania tepelné čerpadlo, nemôže byť lepšie spojenie, ako je spojenie tepelného čerpadla THERMIA so zmiešavacou zostavou IVAR.UNIMIX. Jedná sa o technicky úplne dokonalú zmiešavaciu zostavu so sofistikovaným technickým riešením prípravy vykurovacej vody, eliminujúci všeobecne známe problémy zmiešavacích zostáv, pracujúcich na princípe primiešavania.

Možnosť modulárnej regulácie zmiešavacej zostavy UNIMIX

Zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX pracuje na princípe 3cestného zmiešavacieho ventilu ovládaného v základnom vyhotovení termostatickou hlavicou, s oddeleným ponorným teplotným čidlom s rozsahom nastavenia teploty zmiešavanej vykurovacej vody od +30 °C do + 50 °C. Ďalšou alternatívou v príprave vykurovacej vody je možnosť nahradenia tejto termostatickej hlavice elektrickým axiálnym pohonom IVAR.UNIMIX SSA 31 ovládaným modulárne ekvitermnou reguláciou. Týmto jednoduchým riešením potom je možné zo zmiešavacej zostavy vytvoriť ekvitermnú zmiešavaciu zostavu, regulujúcu teplotu vykurovacej vody v závislosti od aktuálnych klimatických podmienok.

A nie je to len sofistikované technické riešenie prípravy vykurovacej vody, ale sú to aj ďalšie nesporné výhody, ktoré zmiešavacia zostava IVAR.UNIMIX ponúka. Jednou z nich je variabilita zapojenia v kombinácii so všetkými typmi zdrojov, či už sa jedná o zdroje nízkoteplotné alebo vysokoteplotné. Toto je veľmi významná a neoddiskutovateľná technická výhoda, pretože v prípade prvotnej inštalácie v kombinácii s vysokoteplotným zdrojom vykurovania a jeho prípadnou zámenou v budúcnosti za zdroj nízkoteplotný, nie je nutná výmena celej zmiešavacej zostavy, ale iba iný spôsob jej zaregulovania.

Ďalšou prevádzkovou výhodou je rýchlosť vykurovania daných priestorov, pretože princíp prípravy vykurovacej vody 3cestným zmiešavacím ventilom zabezpečuje na vstupe do systému maximálnu požadovanú teplotu vykurovacej vody už v okamihu, kedy vznikne požiadavka. Štandardné zmiešavacie zostavy, pracujúce svojim technickým riešením prípravy vykurovacej vody na princípe primiešavania, nie sú potom v rýchlosti vykurovania konkurencoe schopné so zmiešavacou zostavou IVAR.UNIMIX, pretože k ohrevu vody dochádza postupne, akonáhle vznikne požiadavka.

Modul pre pripojenie vykurovacích telies s vyšším teplotným spádom

Doplnkovým prvkom zmiešavacej zostavy IVAR.UNIMIX môže byť modul IVAR.UNIMIX RS. Jedná sa o zostavu 3vývodového rozdeľovača / zberača umožňujúceho priame napojenie vykurovacích telies na primárnu časť systému. Modul umožňuje riešiť tepelnú pohodu objektu súbežným prevádzkovaním dvoch teplotných režimov z jedného miesta.

Musíme však dôrazne upozorniť na to, že niektorí distribútori začali v poslednom období ponúkať zmiešavacie zostavy so zhodným pomenovaním Unimix a profitovať tak u odbornej aj laickej verejnosti na nami rokmi budovanom povedomí sofistikovanej zmiešavacej zostavy pre nízkoteplotné a vysokoteplotné vykurovacie systémy. Originál je iba jeden a má typové označenie IVAR.UNIMIX.

Na záver by som chcel upozorniť, že každý vykurovací systém vyžaduje pravidelný servis a údržbu. A sú to aj rozdeľovacie a zmiešavacie zostavy dodávané v rámci uceleného systému IVARTRIO. Pokiaľ nie je v priebehu rokov vykonávaná pravidelná údržba je zásadným spôsobom ovplyvnená správna funkčnosť celého vykurovacieho systému. Minimálne na úpravy vykurovacej vody profesionálnymi prípravkami IVAR.SENTINEL pre ošetrenie vykurovacích systémov upozorňujeme v našich technických podkladoch.

Za IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažér

Související články