Ochrana osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

IVAR CS spol. s r.o., ktorá je prevádzkovateľom tohto webu a e-shopu pre registrovaných zmluvných obchodných partnerov, považuje ochranu a dôvernosť Vašich údajov za veľmi dôležitú. Vaše osobné údaje spracovávame a využívame v súlade ako s ustanoveniami Českých právnych predpisov (zákon o ochrane osobných údajov č.101/2000 Sb.), tak aj s Európskou legislatívou (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679).

Správca osobných údajov

Správcom osobných údajov v zmysle národnej a európskej legislatívy je:

IVAR CS spol. s r. o.,
Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves
IČ: 45276935

Ak máte akékoľvek otázky ohľadne spracovávania a ochrany Vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať e-mailom na adrese: [email protected]

Aké osobné údaje spracovávame a prečo

ajväčšiu časť osobných údajov, ktoré spracovávame o našich zákazníkoch a iných obchodných stranách vedieme v súvislosti s ponukou a poskytovaním našich služieb. V drvivej väčšine prípadov sa jedná o základné kontaktné údaje typu meno, priezvisko, adresa, telefón a email. Bez týchto údajov s Vami nemôžeme komunikovať a tým pádom nemôžme zaistiť plnenie našich služieb, ktoré plynú z riadne uzatvorenej zmluvy či dopytu z Vašej strany.

Právne predpisy a legislatíva ČR nám taktiež v určitých prípadoch dávajú povinnosť Vaše osobné údaje spracovávať. Jedná sa typicky o uchovanie údajov podľa zákonných požiadaviek z dôvodu vedenia účtovníctva.

Našim aktívnym zákazníkom si dovoľujeme zasielať obchodné oznámenia s ponukou našich služieb a informáciami o našich produktoch, na základe nášho záujmu ponúkať zákazníkom vždy aktuálne a najlepšie technické riešenia. Pokiaľ si neprajete takéto oznámenia dostávať, môžete sa z nich odhlásiť priamo v oznámení, alebo nás kontaktovať na adrese: [email protected]

Pokiaľ nás poctíte Vašou návštevou, berte prosím na vedomie, že priestory spoločnosti sú monitorované kamerami za účelom ochrany majetku spoločnosti a zdravia osôb. Konáme tak na základe právneho titulu oprávneného záujmu. Záznamy z kamier sú uschovávané po dobu jedného mesiaca a nepredávajú sa tretím stranám, okrem prípadu vyšetrovania škody alebo ujmy na zdraví, kedy sme povinní záznam predať orgánom štátnej moci.

V prípade, že ste náš potenciálny zákazník a kontaktovali ste nás prostredníctvom formulárov na webových stránkach, spracovávame Vaše osobné údaje k vybaveniu Vašej žiadosti na základe súhlasov so spracovaním, ktoré sú pod všetkými formulármi.

Všetky vyššie uvedené zmienené osobné údaje, ktoré vznikajú z podnetu našej vzájomnej komunikácie a interakcie, sú riadené interným systémom ochrany osobných údajov podľa platnej legislatívy. V maximálnej miere teda triedime prístup k osobným údajom, technické opatrenia pre ich zabezpečenie a dobu ich existencie.

Doba, kedy Vaše osobné údaje spracovávame

Osobné údaje zákazníkov a tretích strán spracovávame a uschovávame po dobu nevyhnutnú k zaisteniu všetkých práv a povinností plynúcich zo zmluvy, a ďalej po dobu, po ktorú sme povinní údaje uschovávať podľa všeobecne záväzných právnych predpisov.

Vaše osobné údaje získané na základe dobrovoľného súhlasu za účelom zasielania obchodných oznámení spracovávame do odvolania Vášho súhlasu.

Vaše práva

Vašim prirodzeným právom je dostať informácie o Vašich údajoch, ktoré o Vás spracovávame. Rovnako tak máte právo na opravu alebo zablokovanie nesprávnych či neaktuálnych údajov, právo na obmedzenie spracovania a právo vzniesť námietku proti spracovaniu. V určitých prípadoch Vám náleží právo na vymazanie. Ďalej sme povinní Vaše osobné údaje na Vaše požiadanie preniesť na Vami zvoleného správcu/spracovávateľa osobných údajov.

Ak sa budete chcieť opýtať na čokoľvek, čo sa týka nášho spracovávania Vašich osobných údajov, kontaktujte nás na [email protected]. Ak ste presvedčení, že s Vašimi údajmi nezaobchádzame adekvátne a podľa zákonných noriem, máte možnosť podať sťažnosť na dozorný úrad, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov.

Prenos osobných údajov

Všetky osobné údaje získané od zákazníkov a tretích strán využívame výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti, chránime pred zneužitím a neposkytujeme ich tretím stranám bez predchádzajúceho upozornenia alebo súhlasu.

Výnimku predstavujú externé spoločnosti, ktoré pre nás zaisťujú podporné služby a orgány štátnej moci. Týmto entitám Vaše osobné údaje poskytnúť môžeme či musíme v minimálnom rozsahu, napríklad pri:

  • Vyšetrovaní nezákonného využívania našich služieb alebo pre potreby súdneho pojednávania, môžu byť údaje predané orgánom pre vyšetrovanie trestnej činnosti.
  • Správe našich informačných systémov a aplikácií.

Zmocnenec pre ochranu osobných údajov

Zmocnencom pre ochranu osobných údajov bola v spoločnosti IVAR CS v súlade s GDPR ustanovená spoločnosť SUSS Consulting so sídlom Vinohradská 939/39, 120 00 Praha 2 – Královské Vinohrady, IČO: 25 133 781. Spoločnosť SUSS Consulting zastupuje spoločnosť IVAR CS podľa článku č.38 a plní svoje povinnosti plynúce z článku č.39 Nariadenia GDPR.