Plošné podlahové vytápění v průmyslovém sektoru

|
Podlahové vytápění
IVARTRIO Podlahové vytápění v průmyslovém sektoru

Podobně, jako je tomu v bytovém sektoru vzrůstají požadavky na ekonomické nízkoteplotní systémy vytápění i v oblasti průmyslových objektů. Průmyslové betonové podlahy jsou betonové konstrukce, které tvoří pevný podklad všude tam, kde potřebujete zajistit maximální stabilitu a nabízí široké využití i pro instalace dalších technických rozvodů, jako je např. plošné teplovodní podlahové vytápění alternativně využitelné i pro chlazení. Nejčastěji se průmyslové podlahy využívají ve výrobních provozech, továrnách, skladech nebo také dílnách.

Využití plošného podlahového vytápění v praxi

 • Výrobní haly
 • Skladovací haly
 • Velkoobchodní prodejny
 • Logistická centra
 • Venkovní plochy
 • Administrativní budovy
 • Parkovací prostory
 • Autosalóny

V současné době je snahou investorů a provozovatelů využít konstrukce podlahy i pro instalace dalších technologií, jako je například teplovodní podlahové vytápění. Není to ale jen snaha o využití konstrukce podlahy pro tento účel, ale také požadavek na provozně ekonomické systémy vytápění s možností využití i pro chlazení a bez vlivu na architektonické nebo provozní uspořádání, neboť se jedná o rozvod skrytý. Rozvody v konstrukcích podlahy pak neomezují následné prostorové uspořádání technologických linek, výrobních zařízení nebo skladovacích technologií.

Komponenty systému

 • Trubky IVAR.PE-Xa 17 x 2, 20 × 2 mm; 25 × 2,3 mm
 • Trubky IVAR.PE-Xc 17 × 2 mm
 • Trubky IVAR.ALPEX 20 × 2 mm; 26 × 3 mm
 • Průmyslové rozdělovače
 • Kotevní technika

Dalším nezpochybnitelným faktem je rovnoměrné rozvrstvení teploty v místech, kde ji vyžadujeme, a to u podlahy. Osoby, nacházející se v prostoru, pak nejsou vystaveny průvanu způsobenému jinými zdroji tepla, jako jsou např. teplovzdušné jednotky.

I přesto, že někteří dodavatelé hovoří o bezúdržbovém systému snižujícímu provozní náklady, není to tak zcela pravda. Každý otopný systém, ať už se jedná o systém s otopnými tělesy nebo systém teplovodního podlahového vytápění je v průběhu životnosti vystaven negativním vlivům, jako jsou mechanické nečistoty, přítomnost kyslíku, jako reakčního plynu, minerální inkrustace nebo tvorba bakterií a řas. A proto jsou v průběhu životnosti systému námi doporučovány zásahy údržby, jako je úprava otopné vody katexovými změkčovacími filtry při napouštění nebo ošetření otopných systémů speciálními chemickými přípravky.

Pro instalaci topných smyček se nejčastěji používá potrubí PE-X nebo ALPEX o rozměrech 20 x 2, 25 x 2,3 a 26 x 3 mm instalované několika možnými způsoby a kotvené pomocí hřebenových lišt, fixačních lišt, fixačních hřebů, clipů nebo plastových kabelových pásek. Je plně v kompetenci autorizovaného projektanta vytápění, zda jako způsob kladení topných smyček zvolí systém meandru nebo spirály.

Instalace trubek do hřebenových lišt IVAR.WL

U větších nečleněných ploch průmyslových podlah, které umožňují rovnoměrnou instalaci smyček o stejné délce se využívá převážně systém meandru s využitím průmyslových rozdělovačů bez hydraulické regulace a pouze s uzavíráním jednotlivých smyček. Vzájemná regulace jednotlivých smyček pak není nutná z důvodu jejich stejné délky.

Při návrhu průmyslových vytápěných podlah je nezbytná spolupráce dvou profesí, a to autorizovaného projektanta vytápění v oblasti návrhu systému teplovodního podlahového vytápění a autorizovaného stavebního statika, který rozhodne výpočtem o typu a provedení armovací výztuže, síle drátů, pevnostní třídě betonové mazaniny a případně o síle a maximálních parametrech zatížení tepelné izolace, je-li použita. U některých typů staveb je nutná i koordinace s dodavatelem betonové mazaniny. Pro vyztužení betonové desky lze kromě ocelových kari sítí ještě použít i jiné prvky, jako jsou ocelové drátky nebo syntetická vlákna, které poskytují betonové mazanině vyšší pevnost.

Neexistuje lepší způsob armování betonových podlah a dalších nosných i nenosných součástí staveb než pomocí kari sítí do betonu. Správný typ a proces armování betonové desky je základní předpoklad pro kvalitní průmyslovou podlahu s vlivem na provozní spolehlivost a dlouhodobou životnost.

Dalším významným technickým parametrem průmyslové betonové podlahy, který je v kompetenci statika je možnost její dilatace vlivem tepelné roztažnosti a s ní související typ a uspořádání dilatačních spár. Dilatační spáry musí zabezpečit dostatečně volný stlačitelný prostor, který umožní volný pohyb mezi deskami, ale i volný pohyb oproti všem svislým stavebním konstrukcím stavby.

Konstrukce průmyslové betonové podlahy musí splňovat všechny požadavky na statické zatížení způsobené váhou výrobních linek, strojů nebo skladovacích technologií (regálů) a dynamické zatížení způsobené vlivem provozu automobilů nebo přepravních a manipulačních mechanismů. Požadavky na průmyslovou betonovou podlahu vyplívající z hlediska zatížení a provozní využitelnosti nemají vliv na projekční návrh teplovodního podlahového vytápění.

Instalace teplovodního podlahového vytápění do průmyslových podlahových konstrukcí je možná do různých typů konstrukcí ze železobetonu, včetně drátkobetonu, předpjatého betonu nebo vakuovaného betonu.

Instalace topných smyček na extrudovaný polystyren fixačními příchytkami

Tepelná izolace

Tepelně izolační vrstva minimalizuje tepelné ztráty a musí splňovat požadavky na pevnost v tlaku a odolnost proti působení vlhkosti. Pro tyto případy se používají desky z extrudovaného polystyrenu XPS s pokládkou v jedné vrstvě na těsno a vazbu. K lepení na hydroizolaci se používají nejčastěji PUR lepící pěny, nebo bezrozpouštědlová lepidla na bázi asfaltu, při vodorovné aplikaci je možné provádět pokládku jako volnou.

Aby se omezilo množství odváděného tepla podlahovou částí objektů jsou stanoveny normou ČSN EN 1264-4 minimální hodnoty tepelného odporu izolace (Rd). V případech, kdy je podlahová topná deska instalována nad nepodsklepenými nebo nevytápěnými prostory je stanovená minimální hodnota tepelného odporu Rd ≥ 1,25 (m²·k/W), v případě vícepatrových budov, kdy je podlahová topná deska nad vytápěným prostorem je stanovena minimální hodnota tepelného odporu Rd ≥ 0,75 (m²·k/W). Tabulka níže uvádí parametry tepelného odporu izolace (Rd).

V souladu s normou ČSN EN 13162 mohou být stavebním dozorem povoleny pouze standardizované certifikované izolační materiály ověřené kvality, u kterých musí být prokázán minimální požadavek na protipožární ochranu třídou materiálu B2 dle normy DIN 4102.

Hydroizolace

Podlahová nosná konstrukce průmyslové podlahy musí být chráněna odpovídající hydroizolací proti zemní vlhkosti, tlakové a netlakové vodě v souladu s DIN 18195. Realizace se provádí dle normy DIN 18336 – VOB, část C. Typ a provedení hydroizolace je plně v kompetenci autorizovaného projektanta stavby. Projektant stavby musí specifikovat souhrnná nutná opatření, která budou platit i pro nevytápěné podlahové konstrukce, jako ochranu proti vlhkosti. Může být instalována také přídavná izolace proti vzlínající vlhkosti z betonových základů, aby se zamezilo vniknutí vlhkosti do tepelné izolace. Nejběžnějšími používánými materiály jsou asfaltové povlaky, asfaltové hmoty, plastové a gumové fólie. Typ a provedení hydroizolace je plně v kompetenci autorizovaného stavebního projektanta stavby. Instalace hydroizolace musí být provedena v souladu s pokyny výrobce.

Připojení topných smyček na sestavu rozdělovače / sběrače

Dle projekčně navrženého a instalovaného rozdělovače nebo sestavy rozdělovače / sběrače umožňují jednotlivé typy připojení topných smyček, jejich zásobování předem namísenou otopnou vodou, hydraulickou mikroregulaci, uzavírání a v případě použití prvků teplotní regulace i regulaci teploty v prostoru.

Průmyslové rozdělovače a sběrače jsou vyráběny na plně automatizovaných výrobních linkách z tažených mosazných tyčí se speciálním profilem, následnou tepelnou úpravou je zabráněno vnitřnímu pnutí, aby se vyloučilo riziko trhlin. Dodávají se v několika typových provedeních sestav včetně uzavíracích a regulačních prvků, kulových uzávěrů se šroubením na vstupu, vypouštění, automatického odvzdušnění a masivních montážních konzol s protihlukovou úpravou, nebo pouze jako samostatné rozdělovací tyče s možností variabilní instalace uzavíracích a regulačních prvků.

V případě požadavku stavby lze dodat i instalační podomítkové nebo nástěnné skříně se stavitelnou hloubkou a výškou povrchové upravené práškovou barvou RAL 9003.

Typy rozdělovacích sestav a rozdělovačů

Sestava průmyslového rozdělovače / sběrače IVAR.KSA 037 s uzavíráním
Sestava průmyslového rozdělovače / sběrače IVAR.KSA 035 s regulací a uzavíráním
Rozdělovací tyč IVAR.CI 552 s integrovanými regulačními šroubeními
Rozdělovací / sběrací tyč IVAR.CS 500 neosazená s vnitřními závity

Způsoby kotvení trubek

Ukotvení trubek topných smyček je možné realizovat do fixačních hřebenových lišt IVAR.WL pro vnější rozměr trubek 20 mm a 25 mm viz obr. nebo fixačních lišt IVAR.GL pro vnější rozměr trubek 16 mm až 18 mm.

V případě jednoduchých kari sítí lze její rastrovou konstrukci použít pro přímou instalaci trubek bez omezení rozměru, plastovými kabelovými pásky nebo prostřednictvím distančních podložek viz obr.

V případě dvojitých a speciálních kari sítí lze instalaci trubek bez omezení rozměru realizovat na její spodní rastrovou konstrukci plastovými kabelovými pásky viz obr.

V případě dvojitých a speciálních kari sítí lze instalaci trubek bez omezení rozměru realizovat na její horní nebo střední rastrovou konstrukci plastovými kabelovými pásky viz obr.

Kotevní technika

V závislosti na rozměru potrubí a typu podkladové konstrukce, zda se jedná o tepelnou izolaci z extrudovaného polystyrenu nebo podkladní beton, lze pro ukotvení trubek při průmyslových instalací teplovodního podlahového vytápění použít kotevní prvky, jako jsou hřebenové lišty, fixační lišty, clipy nebo fixační hřeby.

Fixační hřebenové lišty IVAR.WL se používají pro kotvení potrubí o vnějším průměru 20 a 25 mm a dodávají se v délkách 2 m. Fixační lišty IVAR.GL jsou určeny pro ukotvení potrubí od 16 do 18 mm vnějšího průměru a dodávají se v délkách 1 m. Orientační spotřeba fixačních clipů IVAR.CLIP na 1 m trubky je v závislosti na ploše, množství ohybů, typu a rozměru trubky 1,5÷2 ks clipů. Kotevní technika umožňuje pevnou fixaci potrubí a zabezpečení požadované osové vzdálenosti trubek dané projektovou dokumentací.

fixační hřebenová lišta IVAR.WL (vlevo), Fixační lišta IVAR.GL (vpravo)
Fixační clip potrubí IVAR.CLIP pro trubky Ø 17 a 20 mm (vlevo), Fixační clip potrubí IVAR.CLIP pro trubky Ø 25 mm (uprostřed), Plastová kabelová páska (vpravo)

Dilatační dělení

Součástí projektové dokumentace vytvořené projektantem stavby by měl být plán uspořádání dilatačních spár průmyslových podlah, ve kterém jsou uvedeny informace o typu a provedení dilatačních spár. Plán spár by měl být předán realizační firmě, jako součást technické dokumentace s dalšími výkonovými charakteristikami systému.

Dilatační spáry

Dilatační spáry musí být provedeny takovým způsobem, aby umožnily po zatvrdnutí betonové mazaniny / samonivelačního potěru průmyslové podlahy volný horizontální pohyb (dilataci) betonových desek způsobený vlivem tepelné roztažnosti. Dilatační dělení se realizuje nejenom na vzájemné oddělení jednotlivých betonových desek, ale i s ohledem na všechny přilehlé a do podlahy vstupující svislé stavební konstrukce. Dilatační dělení může být realizováno obvodovou dilatační páskou IVAR.DP 50, středovým dilatačním profilem IVAR.SDP nebo pružným tmelem. Dilatační páska se pokládá ve formě nepřetržité pásky a dosahuje od nosného betonového podkladu, přes tepelnou izolaci až k okraji dokončené podlahové konstrukce, kde je ukončeno pomocí polymerové pryskyřice. Topné potrubí procházející skrze dilatační dělení je vystaveno mechanickému namáhání, a z tohoto důvodu musí být chráněno ochranou trubkou IVAR.HK 1620 v minimální délce 400 mm.

Jalové spáry

Jalové spáry nebo tzv. falešné spáry jsou předem určené trasy lámavosti betonové desky průmyslové podlahy pro pohlcení dilatačního pnutí, vznikajícího vlivem tepelné dilatace. Cílem je zamezit nekontrolovanému praskání betonové desky nebo vrstvy betonové mazaniny, které by mělo za následek poškození potrubí topných rozvodů. Řez betonovou deskou v předem určené trase se realizuje do 1/3 její tloušťky, aby nedošlo k poškození potrubí topných smyček. Trhlina vzniklá dilatačním pnutím se pak objeví přesně v této falešné spáře. Před pokládkou finální krytiny musí být tyto falešné spáry utěsněny např. pomocí polymerové pryskyřice. Pokud skrze trasu uvažované jalové spáry, prochází připojení topné smyčky, nebo jiný topný rozvod, musí být chráněn ochrannou trubkou IVAR.HK 1620 v minimálně délce 400 mm.

Skrze dilatační dělení může procházet pouze dostatečně chráněné připojovací potrubí otopných smyček, tzn. pouze přívodní a vratná trubka.

Systém vytápění pružných sportovních podlah

Teplovodní podlahové vytápění lze realizovat i ve volném meziprostoru při instalaci pružných sportovních povrchů. Jelikož se jedná o instalaci ve vzduchovém prostoru, je zde kladen velký důraz na kvalitně zpracovanou projektovou dokumentaci, jak po stránce vytápění, tak i po stránce stavební. I v tomto případě je nutná úzká spolupráce projektanta vytápění, projektanta stavby a dodavatele pružné sportovní podlahy. Po instalaci navržené tepelné izolace a položení reflexní fólie IVAR.FR v tloušťce 0,2 mm s minimálním přesahem 80 mm (v případě aplikovaných anhydritových mazanin musí být tyto spoje podlepené) pro umocnění odrazu tepla směrem do volného prostoru, dochází k přesnému rozměření a instalaci nosných prvků.

Instalace trubek na reflexní fólii IVAR.FR fixačními příchytkami IVAR.PPA

V dalším postupu prací pak dochází k samotné instalaci otopných smyček teplovodního podlahového vytápění a následně k instalaci základního pružného roštu a finálních parket nebo palubkových parket. Vzhledem k faktu, že se jedná o sílu nášlapné vrstvy obvykle v rozmezí od 19 do 22 mm, nemusí být instalovaný systém teplovodního podlahového vytápění dostačující k pokrytí tepelných ztrát sportovního objektu a v takovém případě je nutná i instalace doplňkových zdrojů tepla, jako jsou teplovzdušné jednotky.

Závěrem je nutné podotknout, že předpokladem pro kvalitní a funkční plošné vytápění průmyslovou podlahou není jen kvalitně zpracovaný realizační projekt autorizovaným projektantem vytápění a profesionální realizace odbornou a vyškolenou realiazační firmou, ale i kvalita použitého materiálu. A zde je garantem kvality dodávaných produktů obchodní společnost IVAR CS s více jak 28 letou historii, která je zastoupením mnoha renomovaných evropských výrobců podnikajících v oblasti technického zařízení budov.

Za společnost IVAR CS spol. s r.o.
Miroslav Kotrouš, technický manažer

Související články